1) Wie zijn wij?
MARISPORTS Personal Training & LifeStyle (ook bekend als MARISPORTS) is gevestigd aan Otto Reuchlinweg 964, 3072 MD in Rotterdam (Nederland) en is verantwoordelijk voor de in dit privacybeleid beschreven verzameling en gebruik van persoonsgegevens. Onder MARISPORTS Personal Training & LifeStyle vallen: Personal Training Club, Outdoor Bootcamp en GOEDFITClub.

In dit privacybeleid leggen we uit hoe we persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid geldt voor alle persoonlijke informatie die we verwerken als men van onze diensten gebruik maakt.

2) De soorten persoonsgegevens die we verwerken
Wij kunnen de volgende categorieën persoonlijke informatie verzamelen en verwerken:

2.1 Naam en overige identiteitsgegevens
We verzamelen bijvoorbeeld je naam, aanspreektitel, geslacht en geboortedatum.

2.2 Jouw contactgegevens
Je contactgegevens kunnen je adres, telefoonnummer en e-mailadres omvatten.

2.3 Onze communicatie met jou
Als je ons een e-mail stuurt of online of via sociale media met ons chat, registreren wij jouw communicatie met ons.

2.4 Informatie die je met ons wilt delen
Je kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als je jouw interesses en voorkeuren met ons deelt of een reactie voor ons plaats op onze sociale media.

2.5 Cookies en vergelijkbare technologieën
Als je onze website of mobiele apps gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

2.6 Specifieke diensten, apps of evenementen
Voor specifieke diensten, apps of evenementen kunnen wij andere soorten gegevens verzamelen en die gebruiken voor andere doeleinden dan in dit privacybeleid is beschreven. Wij informeren je hierover als jij je registreert voor een specifieke dienst of een evenement of als je een specifieke app downloadt.

3) Hoe verzamelen wij jouw gegevens?
Wij verzamelen de hiervoor gemelde categorieën van persoonsgegevens op de volgende manieren:

3.1 We verzamelen gegevens die jij aan ons verstrekt
Wanneer jij contact met ons opneemt of jezelf registreert voor één van onze evenementen.

4) De doeleinden waarvoor wij jouw gegevens gebruiken
De voornaamste doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken, zijn:

4.1 Om onze diensten aan jou te leveren
Om jouw afspraken te kunnen afhandelen moeten wij de meeste hierboven beschreven informatie verwerken. We hebben bijvoorbeeld je naam en andere identificerende informatie nodig om jouw afspraak te kunnen registeren. Om je te informeren over wijzigingen aangaande de gemaakte afspraken hebben we jouw contactgegevens nodig. Daarnaast moeten we op de hoogte zijn van jouw specifieke medische behoeften om te garanderen dat u de juiste begeleiding ontvangt.

4.2 Om met jou te communiceren
We gebruiken jouw contactgegevens om met jou te communiceren over onze diensten of om jouw vragen of klachten te behandelen.

4.3 Voor administratiedoeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
We verzamelen, bewaren en gebruiken jouw gegevens voor interne zakelijke doeleinden, zoals het voeren van een administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

4.4 Rechtsgrond
We verzamelen, gebruiken en bewaren jouw persoonsgegevens om je diensten te bieden, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn gehouden, indien nodig voor onze gerechtvaardigde belangen of op basis van jouw toestemming.
Je kunt op elk moment jouw toestemming intrekken door de specifieke instructies te volgen voor wat betreft de verwerking waarvoor jij jouw toestemming hebt gegeven.
Indien je weigert de persoonsgegevens te verstrekken die we nodig hebben voor de uitvoering van onze dienstverlening of naleving van een wettelijke verplichting, kunnen we mogelijk niet alle diensten of de volledige diensten leveren die jij bij ons hebt aangevraagd.
Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde belangen hebben we deze belangen tegen jouw gerechtvaardigde belangen afgewogen. Waar nodig hebben we passende maatregelen getroffen om de gevolgen te beperken en jou te beschermen tegen ongerechtvaardigde schade.

5) Beveiliging en bewaring
MARISPORTS Personal Training & LifeStyle neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om eventuele geschillen op te lossen.

6) Jouw rechten
Door contact op te nemen met ons kun je een beroep doen op alle rechten die jij volgens de toepasselijke privacywetgeving hebt, waaronder het recht (6.1) op inzage in jouw gegevens, (6.2) op rectificatie van jouw persoonsgegevens, (6.3) op het wissen van jouw persoonsgegevens, (6.4) op het beperken van de verwerking van jouw gegevens, (6.5) het recht op gegegevensoverdraagbaarheid en (6.6) het recht om bezwaar te maken tegen verwerking.

6.1 Recht op inzage
Je mag ons vragen of wij jouw persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, inzage in deze gegevens krijgen. Wanneer wij inzage in deze gegevens bieden, geven wij jou ook extra informatie, zoals het doel van de gegevensverwerking, de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt en eventuele andere informatie die je nodig hebt om dit recht goed uit te kunnen oefenen.

6.2 Recht op rectificatie
Je hebt het recht jouw gegevens te rectificeren indien deze onvolledig zijn en/of fouten bevatten. Op verzoek corrigeren we onjuiste persoonsgegevens en vullen we onvolledige persoonsgegevens aan, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

6.3 Recht op gegevenswissing
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens te laten wissen. Dit houdt in dat jouw gegevens worden verwijderd door ons. Het wissen van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen in bepaalde gevallen. Deze gevallen zijn wettelijk voorgeschreven in de Algemene Richtlijn Gegevensbescherming (AVG). Hiertoe behoren situaties waarin jouw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor het aanvankelijke doeleinde waarvoor ze zijn verwerkt en situaties waarin gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

6.4 Recht op beperking van verwerking
Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken. Dit houdt in dat wij de verwerking van jouw gegevens gedurende een bepaalde tijd opschorten. Omstandigheden die hiertoe aanleiding geven zijn onder meer situaties waarin de nauwkeurigheid van jouw persoonsgegevens wordt betwist, maar er enige tijd nodig is om deze (on)nauwkeurigheid te beoordelen. Dit recht weerhoudt ons er niet van jouw persoonsgegevens te blijven opslaan. Wij laten je weten wanneer de beperking wordt opgeheven.

6.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat jij ons mag vragen jouw persoonsgegevens, indien technisch mogelijk, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Op verzoek en indien technisch mogelijk, worden jouw persoonsgegevens door ons rechtstreeks overgedragen aan de andere verwerkingsverantwoordelijke.

6.6 Recht op bezwaar
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat je ons mag vragen te stoppen met de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Je kunt op elk moment kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. Hiertoe behoren ook profileringsdoeleinden voor zover deze verband houden met dergelijke direct marketing. Als je beroep op dit recht doet, stoppen we met de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden.

6.7 Intrekken toestemming
Je kunt op elk moment jouw toestemming intrekken door de specifieke instructies wat betreft de verwerking waarvoor jij jouw toestemming hebt gegeven te volgen.

6.8 Beroep doen op jouw rechten
Je kunt op elk moment beroep op jouw rechten doen door jouw verzoek te sturen naar onze Personal Training Club:

MARISPORTS Personal Training & LifeStyle
Otto Reuchlinweg 964
3072 MD Rotterdam (Nederland)
E-mail: info@marisports.nl

Je kunt ook contact met ons opnemen als je vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit privacybeleid. Bij onopgeloste problemen heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.