MARISPORTS Personal Training & LifeStyle; ingeschreven bij K.v.K. te Rotterdam onder nummer: 60184981.
MARISPORTS Personal Training & LifeStyle is gespecialiseerd in Personal Training, voedingsbegeleiding, sportspecifieke training, sport-/bewegingsactiviteiten voor kinderen/jongeren.

Artikel 1. Begrippen
De organisatie: MARISPORTS Personal Training & LifeStyle. Onder MARISPORTS Personal Training & LifeStyle vallen: Personal Training Club, Outdoor Bootcamp en GOEDFITClub.

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met MARISPORTS Personal Training & LifeStyle voor beoefening van sport-/bewegingsactiviteiten.

Activiteit(en): Personal Training, Small Group Training (Crosspower), Outdoor Bootcamp, GOEDFITClub.

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en MARISPORTS Personal Training & LifeStyle schriftelijk overeenkomen dat MARISPORTS Personal Training & LifeStyle activiteiten die de deelnemer met Rick Mari heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij MARISPORTS Personal Training & LifeStyle voor het deelnemen aan één of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van MARISPORTS Personal Training & LifeStyle zijn deze voorwaarden van toepassing.
Ieder gebruik van de diensten van MARISPORTS Personal Training & LifeStyle geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 3. Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan één van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad.
Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan MARISPORTS Personal Training & LifeStyle te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zullen de activiteiten starten.
Veranderingen betreffende u persoonsgegeven dient u per omgaande aan MARISPORTS Personal Training & LifeStyle door te geven.

Artikel 4. Tijdstip en plaats
Bij de bevestiging van de inschrijving zal MARISPORTS Personal Training & LifeStyle meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is vooraf met de deelnemer overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is MARISPORTS Personal Training & LifeStyle bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor MARISPORTS Personal Training & LifeStyle alsook de deelnemer.
Een trainingssessie mét één van onze Personal Trainers vindt minimaal één keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden met de gemiste wekelijkse trainingssessies.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
Op MARISPORTS Personal Training & LifeStyle rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Rick Mari bepaald. MARISPORTS Personal Training & LifeStyle voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat MARISPORTS Personal Training & LifeStyle niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Voor elke door MARISPORTS Personal Training & LifeStyle aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. MARISPORTS Personal Training & LifeStyle kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. MARISPORTS Personal Training & LifeStyle is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is MARISPORTS Personal Training & LifeStyle niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door MARISPORTS Personal Training & LifeStyle georganiseerde activiteiten.
MARISPORTS Personal Training & LifeStyle is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen MARISPORTS Personal Training & LifeStyle wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die MARISPORTS Personal Training & LifeStyle aanbiedt.
De deelnemer is jegens MARISPORTS Personal Training & LifeStyle aansprakelijk wanneer MARISPORTS Personal Training & LifeStyle op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient MARISPORTS Personal Training & LifeStyle te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Ontbinding
MARISPORTS Personal Training & LifeStyle is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts of bij verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van Rotterdam. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Rick Mari.

U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de overeenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 6 maanden.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
Bij de bevestiging van de inschrijving zal MARISPORTS Personal Training & LifeStyle meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is MARISPORTS Personal Training & LifeStyle gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan MARISPORTS Personal Training & LifeStyle te voldoen. Indien MARISPORTS Personal Training & LifeStyle over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag MARISPORTS Personal Training & LifeStyle een bedrag van € 3,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen.

Op de diensten van MARISPORTS Personal Training & LifeStyle is het BTW 6%-tarief en in sommige gevallen het BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is MARISPORTS Personal Training & LifeStyle gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Ziekmelding
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan MARISPORTS Personal Training & LifeStyle.
Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.
Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal voor 1 jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. MARISPORTS Personal Training & LifeStyle is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
Bij ziekte van de Personal Trainer of bij onvoldoende belangstelling van een Bootcamp Training behoudt MARISPORTS Personal Training & LifeStyle het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.
Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.

Artikel 11. Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met MARISPORTS Personal Training & LifeStyle aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid
MARISPORTS Personal Training & LifeStyle is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de deelnemer. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van MARISPORTS Personal Training & LifeStyle gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 13. Privacybeleid
Ons vind je privacybeleid vind je hier.

Artikel 14. Intellectueel eigendom
Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door MARISPORTS Personal Training & LifeStyle voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van MARISPORTS Personal Training & LifeStyle. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van MARISPORTS Personal Training & LifeStyle.
Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van MARISPORTS Personal Training & LifeStyle zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door MARISPORTS Personal Training & LifeStyle ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door MARISPORTS Personal Training & LifeStyle zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 15. Geschillen
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot MARISPORTS Personal Training & LifeStyle.
Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar MARISPORTS Personal Training & LifeStyle is gevestigd.
In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.